بایگانی برچسب: پپتید متصل به انسولین

C-Peptide یا پپتید C چیست ؟(پپتید متصل به انسولین ، پپتید C انسولین)

c_peptide_test

C-Peptide یا پپتید C چیست ؟ پپتید C پروتئینی است که زنجیره آلفا و بتای انسولین را به یکدیگر متصل می نماید. زنجیره های پروانسولین در سلول های بتای جزایر لانگرهانس لوزالمعده طی تبدیل پروانسولین به انسولین و پپتید C ، از یکدیگر جدا می شوند. C-Peptide یا پپتید C برای ارزیابی چه بیماری استفاده […]

هماتوکریت (HCT)چیست ؟ تعاریف و علل افزایش و کاهش آن

hematocrito

تعریف هماتوکریت (HCT) :   هماتوکریت یا HCT  عبارت است از اندازه گیری درصدی از حجم کل خون که توسط گلبول های قرمز اشغال شده است. پس از سانتریفیوژ خون ارتفاع ستون گلبولهای قرمز اندازه گیری می شود و با ارتفاع کل ستون خون مقایسه می گردد ، نسبت ارتفاع ستون RBC به  ستون کل خون […]