نشانی و شماره تماس پایگاه های ثبت نام واکسن برای افراد واجد شرایط در تهران

در روزهای اخیر خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر این‌که برای واکسیناسیون سالمندان باید به سامانه سیب مراجعه و ثبت‌نام کرد. اما وزارت بهداشت با انتشار اعلامیه‌ای این خبر را جعلی خواند و به مردم هشدار داد به بهانه دریافت واکسن کرونا و ثبت پرونده سلامت به هیچ سایتی مراجعه نکنند، چراکه مردم عادی دسترسی و امکانات لازم را برای ثبت‌نام در سامانه‌های اینترنتی ندارند.

 

وزارت بهداشت اعلام کرده فقط از طریق پیامک به افراد اطلاع رسانی خواهد شد
ولی در صورتیکه به شما پیامی داده نشد ، با نزدیکترین پایگاه واکسیناسیون تماس بگیرید و مشخصات افراد واجد شرایط را اعلام بفرمایید


این محتوا به عنوان ، بخشی از خدمات خونگیری در منزل هوم لب ارائه می شود. homelab یافته های تحقیق را به منظور افزایش دانش و درک در مورد سلامت و بیماری در بین بیماران ، متخصصان بهداشت و مردم ، ترجمه و پخش می کند.


 

لیست نشانی و شماره تماس پایگاه های ثبت نام واکسن برای افراد واجد شرایط در تهران

 

ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ

 

آدرس ﺟﺪﻳﺪ

 

ﻧﺎم ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

 

ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻴﻦ

 

ﻧﺎم ﭘﺎﻳﮕﺎه

 

ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ

ردﻳﻒ
 

۸۲۱۶۲۳۵۱

 

ﻣﻴﺪان وﻧﻚخ ﻣﻼﺻﺪراﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻘﻪ اﻟﻪ ﻃﺒﻘﻪ اول درﻣﺎﻧﮕﺎه اﻃﻔﺎل

 

ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﺗﺠﺪد

 

ﺻﺒﺎرو

 

ﺑﻘﻴﻪ اﻟﻪ

 

۳

 

۱

 

۲۲۰۰۶۷۲۹-۳۱

 

خ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ خ زرﮔﻨﺪه ﺟﻨﺐ ﭘﺎرک

زرﮔﻨﺪه درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺧﻴﺮﻳﻪ رﺋﻮفپ۹

 

آﻗﺎی رﺟﺎﺋﻲ

 

ﺗﺮاب

 

زرﮔﻨﺪه

 

۳

 

۲

 

۲۲۵۵۰۶۷۴-۲۲۷۶۱۱۰۹-

۲۲۷۶۱۱۰۸

ﻣﻴﺪان اﺧﺘﻴﺎرﻳﻪ اﺧﺘﻴﺎرﻳﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ خ دوﻗﻮز ﭘﻼک

ط ۳ واﺣﺪ ۷

 

ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﭘﻮر

 

ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ

 

اﺧﺘﻴﺎرﻳﻪ

 

۳

 

۳

 

۲۶۶۴۳۸۱۰-۲۲۹۱۹۱۰۷

خ دوﻟﺖ)خ ﻛﻼﻫﺪوز( خ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﻤﻨﻲ خ ﻗﻠﻨﺪری پ ۴۷ ﺳﺮای

ﻣﺤﻠﻪ درب دوم

 

زﻫﺮا ﺣﺴﻦ ﭘﺸﺖ ﻣﺸﻬﺪی

 

ﺗﺮاب

 

ﻛﻼﻫﺪوز

 

۳

 

۴

 

۲۶۷۰۱۳۹۴

ﻣﻴﺪان ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺟﻨﺐ ﭘﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ)روﺑﺮوی ﺗﺮه ﺑﺎر-( ﺳﺮای

ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻠﻔﺎ

 

زﻫﺮا ﻗﺰاﻗﻲ

 

ارﺷﺎد

 

ﺟﻠﻔﺎ

 

۳

 

۵

 

۲۲۵۶۸۰۸۴

ﭘﺎﺳﺪارانﻣﻴﺪان اﺣﺘﺸﺎﻣﻴﻪخ

ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﻴﺮ ﺑﻠﻮﻛﻲ و ﺣﺠﺖ ﺳﻮریﺳﺮای ﻣﺤﻠﻪ دروس

 

ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻛﻲ زاده

 

ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ

 

دروس

 

۳

 

۶

 

 

 

ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ

 

آدرس ﺟﺪﻳﺪ

 

ﻧﺎم ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

 

ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻴﻦ

 

ﻧﺎم ﭘﺎﻳﮕﺎه

 

ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ

ردﻳﻒ
 

۲۲۳۱۲۱۰۱

 

ﻣﺠﻴﺪﻳﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲخ اﻣﻴﺮ ﻧﻴﺎ ﻧﺒﺶ

ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺘﻘﻲ س ﺷﻘﺎﻳﻖ پ ۱۵

 

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺻﺪﻳﻖ

 

ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم

 

ﻛﺎﻇﻢ آﺑﺎد

 

۴

 

۷

 

۷۷۱۸۳۲۷۶

 

ﻣﻴﺪان رﺳﺎﻟﺖ خ ﻧﻴﺮو درﻳﺎﻳﻲ خ ﮔﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺒﺶ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻌﺮاج

 

اﻛﺮم رﻓﻴﻌﻲ داﻣﻨﻪ

 

ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم

 

ﻧﻴﺮو درﻳﺎﻳﻲ

 

۴

 

۸

 

۲۲۳۱۷۸۲۵

 

ﻣﺠﻴﺪﻳﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺪان

ﻣﻠﺖک ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮرپ۵

 

ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ دارﻳﻮش

 

ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم

 

ﺷﻤﺲ آﺑﺎد ﺷﻤﺎﻟﻲ

 

۴

 

۹

 

۲۲۳۰۹۵۵۹

 

ﻣﺠﻴﺪﻳﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻨﺼﻮری، ﭘﻼک۱۶۲، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻴﻼد

 

ﻣﺮﻳﻢ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪی

 

ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم

 

ﻣﺠﻴﺪﻳﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ

 

۴

 

۱۰

 

۲۲۹۳۱۳۱۴-

ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ :اﺗﻮﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ

ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﻴﺎد ﺷﻴﺮازی

ﺷﻬﺮک ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ

 

ﻟﻴﻼﻣﺤﻤﻮدی ﭼﻢ ﭘﻴﺮی

 

ﺣﺎج ﻣﺒﺎرﻛﻲ

 

ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ

 

۴

 

۱۱

 

 

 

ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ

 

آدرس ﺟﺪﻳﺪ

 

ﻧﺎم ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

 

ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻴﻦ

 

ﻧﺎم ﭘﺎﻳﮕﺎه

 

ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ

ردﻳﻒ
 

۲۲۹۴۹۰۱۷

 

۱ﺗﻮﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ خ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻬﺮک ﻟﻮﻳﺰان ۱ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻟﻮﻳﺰان

 

ﻟﻴﻼﻣﺤﻤﻮدی ﭼﻢ ﭘﻴﺮی

 

ﺣﺎج ﻣﺒﺎرﻛﻲ

 

ارﺗﺶ

 

۴

 

۱۲

 

۲۲۹۶۴۱۵۵

 

ﻣﻴﺪان ﻫﺮویخ ﭘﻨﺎﻫﻲ

ﻛﻮﭼﻪ-۱۱ پ۵۵

 

ﺳﻮده ﻫﻨﺮی

 

ﺣﺎج ﻣﺒﺎرﻛﻲ

 

ﻫﺮوی

 

۴

 

۱۳

 

۲۶۷۵۳۷۴۲-۲۲۹۳۵۲۰۳

 

ﻟﻮﻳﺰانخ ﺷﻌﺒﺎﻧﻠﻮﻛﻮﭼﻪ ﮔﻞ دوم

۴پ

 

اﻛﺮم ﻣﻬﺪوی

 

ﺣﺎج ﻣﺒﺎرﻛﻲ

 

ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎد

 

۴

 

۱۴

 

۷۶۸۷۱۴۷۴

 

ﺑﻠﻮار دﻻورانخ واﻻﺋﻴﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ

پ۲۴ ﻧﺒﺶ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﻤﺮ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ

 

اﻓﺴﺮ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ

 

ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی

 

دﻻوران

 

۴

 

۱۵

 

۷۷۲۴۰۹۳۶

 

خ ﻓﺮﺟﺎم ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر راه وﻟﻲ

ﻋﺼﺮپ-۴۶۰ط اول واﺣﺪ۷

 

ﺳﻤﻴﻪ ﻓﺨﺮی

 

ﻫﻨﮕﺎم

 

ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ

 

۴

 

۱۶

 

 

 

ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ

 

آدرس ﺟﺪﻳﺪ

 

ﻧﺎم ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

 

ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻴﻦ

 

ﻧﺎم ﭘﺎﻳﮕﺎه

 

ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ

ردﻳﻒ
 

۷۶۷۰۰۷۷۹

ﻓﻠﻜﻪ ﺳﻮم ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرسخ ۱۹۶ ﻏﺮﺑﻲ خ ﻃﺎﻫﺮیس ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس

ط ﭘﻨﺠﻢ واﺣﺪ۵۸

 

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻴﺮﻳﻨﻲ

 

ﻛﺎدوس

 

ﻋﺎدل ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس

 

۴

 

۱۷

 

۷۷۳۸۱۷۹۹- ۲۰۴ داﺧﻠﻲ-

۲۰۸

وﻓﺎدارﺷﺮﻗﻲخ ﻣﻈﻔﺮی ﻛﻮﭼﻪ ۲۲۲ ﺷﺮﻗﻲ ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﷲ

روﺑﺮوی ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻓﺮوﺷﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ

 

ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺣﻜﻤﺖ آزاد

 

رس     ﻛﺎدوس

 

ﭼﻬﺎرم ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎ

 

۴

 

۱۸

 

۷۷۸۷۶۴۹۶

ﻣﻴﺪان ﭘﺮوﻳﻦ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ

ﻣﻴﺪان ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻼک ۲۵۲ ط اول واﺣﺪ ﻫﻤﻜﻒ

 

ﻧﺴﺎء ﭘﻮرﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﺷﻠﻤﺎﻧﻲ

 

ﻛﺎدوس

 

ﺳﻮم ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس

 

۴

 

۱۹

 

۷۷۷۲۶۹۱۳

ﻓﺮﺟﺎم ﺑﺎﻏﺪار ﻧﻴﺎ و ﮔﻠﺸﻨﻲ پ

۱۶۲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺰﺷﻜﺎن و اداری ط ۵

 

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻧﺼﻴﺮی

 

ﻛﺎدوس

 

اﺷﺮاق

 

۴

 

۲۰

 

۹۱۹۸۲۶۶۲۲۸

ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس خ ﺟﺸﻨﻮاره خ اﻣﻴﻦ

)زﻫﺪی-(ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻴﺪان ﺗﺨﺘﻲ ﻣﻴﺪان ﻛﻤﻴﻞ ﺳﺮای ﻣﺤﻠﻪ ﮔﻠﺸﻦ

 

آﻣﻨﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﻧﮋاد

 

ﺟﻮادﻳﻪ

 

ﺸﻦ )ﺧﺎک ﺳﻔﻴ

 

۴

 

۲۱

 

 

 

ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ

 

آدرس ﺟﺪﻳﺪ

 

ﻧﺎم ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

 

ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻴﻦ

 

ﻧﺎم ﭘﺎﻳﮕﺎه

 

ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ

ردﻳﻒ
 

۷۷۳۲۲۴۹۶

 

ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس خ اﺣﺴﺎن اﻣﻴﺮ ﺷﺮﻗﻲ

ﻧﺒﺶ ﻛﺎﻣﻜﺎر پ ۱۴۵

 

ﺳﻮده ﻫﻨﺮی

 

ﺟﻮادﻳﻪ

 

اﺣﺴﺎن

 

۴

 

۲۲

 

۷۷۳۲۷۴۵۵-

)ﭘﺎﻳﮕﺎه۷۷۳۲۷۴۱۸(

ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرسﺟﺸﻨﻮارهخ اﻣﻴﻦ)زﻫﺪی-(ﻛﻮﭼﻪ اﻣﺎم

ﺟﻌﻔﺮﺻﺎدقپ۷۳

 

دﻛﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺮادی ﺻﻠﻮات

 

ﻧﺎدر

 

ﺟﺸﻨﻮاره

 

۴

 

۲۳

 

۷۷۹۶۴۳۳۱

 

ﻣﻴﺪان وﻳﻦخ-۱۹۶۱۳۳و-۱۳۱

ﻛﺎرواش ﺑﺰرگ ﺑﺮادرانپ۳۳۶

 

ﻣﻨﻴﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻲ

 

ﺟﻮادﻳﻪ

 

ﭘﺮوﻳﻦ

 

۴

 

۲۴

 

۷۶۷۹۴۵۲۸

 

ﺑﻠﻮار وﻳﻦ خ ۱۸۲ ﺷﺮﻗﻲ خ ۱۳۱و-۱۳۳پ۱۷۲ ط اول

 

ﻧﺎﻫﻴﺪ راﺳﺘﻲ ﭘﻮر

 

ﻧﺎدر

 

ﺷﺎﻫﺪ

 

۴

 

۲۵

 

۷۷۲۷۱۲۷۶

ﺑﺰرﻛﺮاه رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ وارﺑﺎز ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ

۷۸ پ

 

اﻋﻈﻢ وﻟﻲ ﺷﺎﻣﺨﻲ

 

ﻫﻨﮕﺎم

 

ﺷﻤﻴﺮان ﻧﻮ

 

۴

 

۲۶

 

 

 

ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ

 

آدرس ﺟﺪﻳﺪ

 

ﻧﺎم ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

 

ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻴﻦ

 

ﻧﺎم ﭘﺎﻳﮕﺎه

 

ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ

ردﻳﻒ
 

۷۶۸۷۳۶۰۵

 

خ اﺳﺘﻘﻼل خ ﺳﺮاج ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از

ﻛﻮﭼﻪ ﻧﻴﻜﻮﻗﺪم پ۷۴۲

 

دﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﻛﺐ ﺳﺎز

 

ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی

 

اﺳﺘﻘﻼل

 

۴

 

۲۷

 

۷۷۲۴۱۲۴۷

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺗﻜﺎوران ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎرراه

دﻟﻮاری و ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻠﻮ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ۱۱

ﺷﺮﻗﻲ ﭘﻼک ۳۵۷

 

آرزوﻛﺎﻇﻤﻲ

 

ﻫﻨﮕﺎم

 

ﺗﻜﺎوران

 

۴

 

۲۸

 

۷۷۱۹۱۵۹۷

خ ﺷﻤﻴﺮان ﻧﻮخ ﻏﻔﺎری ﺑﻨﻮﻧﻮار ﻏﺮﺑﻲ ۱۲) ﻏﺮﺑﻲ( خ ﺷﻬﻴﺪ

ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ پ۶۵

 

ﺳﻤﻴﻪ ﺗﺮاﺑﻲ

 

ﻫﻨﮕﺎم

 

ﺷﻘﺎﻳﻖ

 

۴

 

۲۹

 

۷۷۲۴۹۷۸۰

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﺮاج ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻤﺘﺮی اول و

دوم روﺑﺮوی ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺻﺎدق

۴ط- ۴۹۰پ

 

دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺮاب ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪی

 

ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی

 

ﺳﺮاج

 

۴

 

۳۰

 

۷۷۰۰۹۲۲۷

ﺑﻠﻮار ﺑﺎﺑﺎﺋﻴﺎنک اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﭘﺮﺗﻮ ﻛﻨﺎر

ﻓﺮوﺷﮕﺎه رﻓﺎه ط ﺳﻮم واﺣﺪ ۳۰۶

 

ژﻳﻼ ﭘﻨﺎﻫﻲ

 

ﺣﻜﻴﻤﻴﻪ

 

واﻟﻔﺠﺮ ﺣﻜﻴﻤﻴﻪ

 

۴

 

۳۱

 

 

 

ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ

 

آدرس ﺟﺪﻳﺪ

 

ﻧﺎم ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

 

ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻴﻦ

 

ﻧﺎم ﭘﺎﻳﮕﺎه

 

ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ

ردﻳﻒ
 

۷۷۳۰۹۷۹۸

 

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺣﻜﻴﻤﻴﻪ ﻓﺎز ۲اﻧﺘﻬﺎی خ

ﺑﻬﺸﺖ خ داﻧﺶپ۳۲

 

ﺳﺤﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﭘﻴﺮﻟﺮ

 

ﺣﻜﻴﻤﻴﻪ

 

ﻣﻬﺮ ﺣﻜﻴﻤﻴﻪ

 

۴

 

۳۲

 

۷۷۷۸۲۱۴۱

ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس خ اﺳﺘﺨﺮ خ ۲۴۴ﻳﺎ

ﺷﻬﻴﺪ ﺻﻔﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ پ -۳۸ ﺳﺮای ﻣﺤﻠﻪ ﻛﻮﻫﺴﺎر ط ﻫﻤﻜﻒ

 

ﻓﺎﻃﻤﻪ آﻗﺎﻳﺎری

 

اﻣﺎم ﺣﺴﻦ

 

ﻛﻮﻫﺴﺎر

 

۴

 

۳۳

 

۷۷۳۳۴۰۰۲

ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرسوﻓﺎدارﺷﺮﻗﻲخ ﺳﺎزﻣﺎن

ﮔﻮﺷﺖ)ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﺋﻲ-(ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ۶

ﻏﺮﺑﻲﺳﺮای ﻣﺤﻠﻪ ﻛﻮﻫﺴﺎرپ۱۳۳

 

ﻓﺎﻃﻤﻪ آﻗﺎﻳﺎری

 

اﻣﺎم ﺣﺴﻦ

 

ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ

 

۴

 

۳۴

 

۷۷۰۷۵۷۸۸

ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس خ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺎرک ﭘﻠﻴﺲ ﺳﺮای

ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺠﻴﺪ آﺑﺎد

 

 

 

دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺮﻛﺐ ﺳﺎز

 

اﻣﺎم ﺣﺴﻦ

 

ﺑﺎغ اﻧﺎری

 

۴

 

۳۵

 

۷۷۱۵۹۷۵۸

 

خ ﺳﺒﻼن ﺷﻤﺎﻟﻲﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﺳﻨﺠﺮیپﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺰﺷﻜﺎن

 

ﻣﻨﻴﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻲ

 

اﺣﻤﺪی

 

ﻧﻈﺎم آﺑﺎد

 

۷

 

۳۶

 

 

ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ

 

آدرس ﺟﺪﻳﺪ

 

ﻧﺎم ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

 

ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻴﻦ

 

ﻧﺎم ﭘﺎﻳﮕﺎه

 

ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ

ردﻳﻒ
 

۷۷۵۸۳۴۹۴

 

خ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ خ ﻣﺤﻤﻮدی

روﺑﺮوی ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات پ ۲۲۸

 

ﻣﻨﻴﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻲ

 

اﺣﻤﺪی

 

ﺳﺒﻼن ﺟﻨﻮﺑﻲ

 

۷

 

۳۷

 

۷۷۵۵۴۰۶۶

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه

ﺑﻪ ﻣﺘﺮو ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻲﻛﻮﭼﻪ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن ﺳﺮای ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻈﺎم آﺑﺎد

 

ﻟﻴﻼﻣﺤﻤﻮدی ﭼﻢ ﭘﻴﺮی

 

اﺣﻤﺪی

 

ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻲ

 

۷

 

۳۸

 

۷۷۶۲۵۷۸۶

 

خ ﻧﺎﻣﺠﻮﺑﺎﻻﺗﺮازﭼﻬﺎرراه ﻋﻈﻴﻢ ﭘﻮر

ﻧﺒﺶ ﺟﻼﻟﻲﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻی آﺗﻠﻴﻪپ۱۴

 

ﻛﺒﺮی ﺟﻌﻔﺮزاده

 

زﻫﺮا ﻫﻤﺎﻳﻮن

 

ﮔﺮﮔﺎن

 

۷

 

۳۹

 

۸۸۱۴۷۳۹۰

 

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﻠﻴﺲ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ،

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺰﺷﻜﺎن ﭘﻼک ۳۰ واﺣﺪ ۱

 

ﻣﻨﻴﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻲ

 

زﻫﺮا ﻫﻤﺎﻳﻮن

 

ﭘﻠﻴﺲ

 

۷

 

۴۰

 

۷۷۶۵۴۴۷۵-۷۷۶۵۶۱۰۷

ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮ ) ﺳﻪ راه ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ( ﻧﺒﺶ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ

۱۶۳ پ –

 

ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻟﻄﻔﻌﻠﻴﺎن دﻫﻜﺮدی

 

زﻫﺮا ﻫﻤﺎﻳﻮن

 

ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ

 

۷

 

۴۱

 

۸۸۵۱۲۱۸۶

ﺳﻬﺮوردی ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﺪان ﻗﻨﺪی

روﺑﺮوی ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻼک ۳

ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ واﺣﺪ ۲۱

 

ﻛﺘﺎﻳﻮن ﺣﺎﺟﻲ ّآﺑﺎدﻳﺎن

 

ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم

 

ﺳﻬﺮوردی

 

۷

 

۴۲

 

 

 

ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ

 

آدرس ﺟﺪﻳﺪ

 

ﻧﺎم ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

 

ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻴﻦ

 

ﻧﺎم ﭘﺎﻳﮕﺎه

 

ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ

ردﻳﻒ
 

۸۸۴۷۰۸۹۸

 

ﻣﻴﺪان ﺳﺒﻼن خ ﺳﺒﻼن ﺷﻤﺎﻟﻲ ک

ﻓﺮﻳﺪون ﻋﺒﺎﺳﻲ پ ۱۰

 

دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺮاب ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪی

 

ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم

 

ﺳﺒﻼن ﺷﻤﺎﻟﻲ

 

۷

 

۴۳

 

۷۷۵۸۸۱۰۳

 

ﻣﻴﺪان ﮔﺮﮔﺎن خ ﺷﻴﺦ ﺻﻔﻲپ-۱۷

۵و

 

ﻣﻨﻴﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻲ

 

ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم

 

ﺷﻴﺦ ﺻﻔﻲ

 

۷

 

۴۴

 

۷۷۷۳۹۷۸۵

ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس ﻓﻠﻜﻪ اولﻛﻮﭼﻪ ۱۴۴ ﺷﺮﻗﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن پ۲۹ ط

۵ واﺣﺪ ۱۸

 

رﻳﺤﺎﻧﻪ ﺷﻌﺎری

 

ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن

 

اول ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس

 

۸

 

۴۵

 

۷۶۷۰۱۶۳۴

 

خ رﺷﻴﺪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﮔﻠﺒﺮگﻧﺒﺸﺦ

رﺷﻴﺪپ۷۵ ط۲

 

دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﺮﻛﺐ ﺳﺎز

 

ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن

 

رﺷﻴﺪ ﺟﻨﻮﺑﻲ

 

۸

 

۴۶

 

۷۷۸۷۵۶۶۵

ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس ﻓﻠﻜﻪ اول ﺧﻴﺎﺑﺎن

ﺣﺴﻴﻨﻲ-(۱۳۴) ﭘﻼک ۱۷۸ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ داروﺧﺎﻧﻪ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ

 

ﺳﻴﻤﻴﻦ ﮔﻨﺠﻲ

 

ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن

 

ﺑﻬﺎر ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس

 

۸

 

۴۷

 

 

 

ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ

 

آدرس ﺟﺪﻳﺪ

 

ﻧﺎم ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

 

ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻴﻦ

 

ﻧﺎم ﭘﺎﻳﮕﺎه

 

ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ

ردﻳﻒ
 

۷۷۹۲۰۹۳۲

 

خ در دﺷﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

پ۱۳۳ واﺣﺪ۳ ط۳

 

ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﻗﺮه داﻏﻲ

 

ﻛﻼﻣﻲ

 

دردﺷﺖ

 

۸

 

۴۸

 

۷۷۹۳۵۹۲۲

 

ﺳﻤﻨﮕﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦپ

۲۹

 

ﻓﻬﻴﻤﻪ ﭘﻴﺮوﻫﺪاﻳﺘﻲ

 

ﺳﻤﻨﮕﺎن

 

ﻧﺎرﻣﻚ

 

۸

 

۴۹

 

۷۷۲۸۳۸۶۰

ﺧﻴﺎﺑﺎن خ ﺗﻬﺮان ﻧﻮ خ ﮔﻠﺸﻦ دوﺳﺖ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ پ۶۲ ﺳﺮای ﻣﺤﻠﻪ

زرﻛﺶ ﻃﺒﻘﻪ اول

 

ﺳﻤﻴﻪ دروﻳﺸﻲ

 

ﻛﻼﻣﻲ

 

زرﻛﺶ

 

۸

 

۵۰

 

۷۷۲۰۲۳۷۶

 

خ ﺷﻬﻴﺪﻣﺪﻧﻲﺑﺎﻻﺗﺮ ازﻣﺘﺮوی

ﺟﺎﻧﺒﺎزانپ-۱۴۷۹ط۱

 

ﻣﻨﻴﮋه ﻋﻠﻴﭙﻮر

 

ﺳﻤﻨﮕﺎن

 

ﮔﻠﺒﺮگ

 

۸

 

۵۱

 

۷۷۸۴۹۷۴۵

خ ﻛﺮﻣﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﮔﻠﺒﺮگخ ﻋﺎدل زادهﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ

ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر پ۱۴

 

ﻣﻨﻴﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻲ

 

دﮔﻤﻪ ﭼﻲ

 

ﻛﺮﻣﺎن

 

۸

 

۵۲

 

 

 

ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ

 

آدرس ﺟﺪﻳﺪ

 

ﻧﺎم ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

 

ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻴﻦ

 

ﻧﺎم ﭘﺎﻳﮕﺎه

 

ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ

ردﻳﻒ
 

۷۷۸۲۵۶۴۴

 

ﻣﻴﺪان ﺗﺴﻠﻴﺤﺎتخ رﺟﺐ ﺮی

ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺎﻃﻤﻴﻪ ﭘﻼک ۳۱

 

ﻣﻄﻬﺮه ﻣﻼﻣﺤﻤﺪزﻣﺎﻧﻲ

 

ﺣﻀﺮت رﻗﻴﻪ س

 

ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت

 

۸

 

۵۳

 

۷۷۰۳۸۵۹۶

ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻻر ﻗﺼﺮﺳﻔﻴﺪ خ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻴﺮ

ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮﻳﺎر پ ۱ ط ﺳﻮم واﺣﺪ ۲۱

 

اﻟﻬﻪ ﻣﺮادی

 

ﺣﻀﺮت رﻗﻴﻪ س

 

وﺣﻴﺪﻳﻪ

 

۸

 

۵۴

 

۷۷۸۳۵۹۶۳

 

ﺷﻬﻴﺪﻣﺪﻧﻲخ ﺑﺨﺖ آزادﻧﺒﺶ

ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲپ۲۴

 

ﻣﻨﻴﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻲ

 

ﺣﻀﺮت رﻗﻴﻪ س

 

ﺑﺨﺖ آزاد

 

۸

 

۵۵

 

۸۸۴۱۸۲۶۰

ﺷﻬﻴﺪﻣﺪﻧﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲخ ﺷﻬﻴﺪﺣﻴﺪری )ﻟﺸﮕﺮ ( پ ۲۷۸ روﺑﺮوی ﺑﺎﻧﻚ

ﺻﺎدرات

 

اﻟﻨﺎزﺳﺎدات ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ

 

ﻫﻤﺎﻳﻮن

 

ﻟﺸﮕﺮ

 

۸

 

۵۶

 

 

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺎم واﺣﺪ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 

۲۲۰۶۵۵۱۶

 

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﻤﺎﻟﯽﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم زاده داودﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم زاده اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ

 

ﻓﺮﺣﺰاد

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

۲۲۰۶۷۷۲۶ ﻣﯿﺪان ﮐﺘﺎب ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮو ﻏﺮﺑﯽﺧﯿﺎﺑﺎن آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﻪ آﺳﻤﺎن ۲ ﺷﺮﻗﯽ ﭘﻼک ۶۸ ﺷﻤﺎره ۱ ﻓﺮﺣﺰاد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۲۲۱۲۷۷۴۰

ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم زاده ﺑﻌﺪ از ﭘﺎرک ﮔﻠﭙﺎد درﻣﺎﻧﮕﺎه

ﻣﻨﺎن

 

ﺷﻤﺎره ۲ ﻓﺮﺣﺰاد

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

۲۲۱۱۵۷۵۰

 

اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻠﻮار ۲۴ ﻣﺘﺮی ﺳﻌﺎدت آﺑﺎدﺧﯿﺎﺑﺎن اوﯾﻦﺟﻨﺐ ﺗﻌﺎوﻧﯽ زﻧﺪان ﻫﺎ

 

ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

۸۸۵۶۹۰۵۳ ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽﺧﯿﺎﺑﺎن ۲۴ ﺷﺮﻗﯽﺳﺮای ﻣﺤﻠﻪ درﯾﺎﻃﺒﻘﻪ ۳ ﺷﻤﺎره ۱ ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۸۸۳۶۱۶۹۵

 

ﺷﻬﺮک ﻗﺪس)ﻏﺮب-(ﻓﺎزاﯾﻮاﻧﮏ ﻏﺮبﻧﺒﺶ ﮔﻞ اﻓﺸﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽروﺑﻪ روی ﺗﺮه ﺑﺎر

 

ﻗﺪس

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

 

۴۴۲۵۷۴۹۶

 

ﻣﺮزدارانﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه آرﯾﺎﻧﻔﺮ ﭘﻼک -۱۰۶ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮزدارانﻃﺒﻘﻪ ۵

 

ﺷﻬﺮک ژاﻧﺪارﻣﺮی

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

 

۸۸۲۴۸۴۴۵

 

ﻣﺮزدارانﺧﯿﺎﺑﺎن اﻃﺎﻋﺘﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽﮐﻮﭼﻪ ﻣﻬﺪی اولﭘﻼک -۲۱۵واﺣﺪ۲

ﺷﻤﺎره ۱ ﺷﻬﺮک

ژاﻧﺪارﻣﺮی

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

۶۶۵۱۴۷۷۹

 

ﺳﺘﺎرﺧﺎنﮐﻮﭼﻪ آﻗﺎ رﺣﯿﻤﯽ ﭘﻼک ۱۹

 

ﺗﻬﺮان وﯾﻼ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

۶۶۹۰۶۱۰۱ ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺷﻬﺮ آرا ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن -۱۳ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮ آراﭘﻼک -۱۴۵ ﻃﺒﻘﻪ اول ﺷﻤﺎره ۱ ﺗﻬﺮان وﯾﻼ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
۴۴۲۲۱۰۸۴ ﺳﺘﺎرﺧﺎن رو ﺑﻪ روی ﺑﺮق آﻟﺴﺘﻮمﮐﻮﭼﻪ ﻓﯿﺎضﭘﻼک ۶۴ ﺷﻤﺎره ۲ ﺗﻬﺮان وﯾﻼ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۸۸۲۶۸۸۰۸

 

ﮐﻮی ﻧﺼﺮ)ﮔﯿﺸﺎ-(اﻧﺘﻬﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن -۲۸ ﭘﻼک ﺳﺮای ﻣﺤﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ ۳

 

دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮﻧﯿﺎ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

۸۶۰۱۳۶۸۴ ﺷﻬﺮآراﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﺎرکﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎره ۱ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﯿﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
۴۴۴۲۷۴۱۹ اﺷﺮﻓﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺪان ﭘﻮﻧﮏﺧﯿﺎﺑﺎن ۹ ﺷﻤﺎره ۱ ﺷﻬﺮک ﺳﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۴۴۳۰۰۸۹۴

 

ﺷﻬﺮانﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮﻫﺴﺎررو ﺑﻪ روی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﮑﻢ ﺷﻬﺮانﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ادﻫﻤﯽ

 

ﮐﻦ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

 

 

 

 

 

۵

۴۴۳۶۳۶۴۸ ﺷﻬﺮانﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺪان دوم ﺷﻬﺮانﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪهﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪﻃﺒﻘﻪ واﺣﺪ۸ ﺷﻤﺎره ۲ ﮐﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
۴۴۳۳۹۴۰۶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻧﯿﺎﯾﺶﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺎﺋﻢواﺣﺪ۱ ﺷﻤﺎره ۳ ﮐﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۴۴۶۶۷۵۵۹

 

اﮐﺒﺎﺗﺎنﻓﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری ﮔﻠﻬﺎﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ

 

ﺷﻬﯿﺪ ﻏﻔﺎری

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

۴۴۶۶۱۸۷۴ اﮐﺒﺎﺗﺎنﻓﺎزﺑﻠﻮکورودی ۲ ﺷﻤﺎره ۱ ﺷﻬﯿﺪ ﻏﻔﺎری ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺎم واﺣﺪ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
۴۴۴۸۴۵۳۹ ﭘﻮﻧﮏﻣﯿﺪان ﻋﺪلﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺨﺒﺮیﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮدار ﺟﻨﮕﻞ ﭘﻼک ۲۱ ﺷﻤﺎره ۲ ﺳﺮدار ﺟﻨﮕﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵

 

۴۴۶۶۸۰۴۰

 

ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮجﺑﻌﺪ از ﻣﯿﺪان آزادیﺷﻬﺮک ﺷﻬﯿﺪ ﻓﮑﻮریﺑﻠﻮک ۲۰

 

ﺷﻬﯿﺪ ﻓﮑﻮری

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

 

۴۶۰۴۳۷۹۶

 

ﺟﻨﺖ آﺑﺎد ﻣﺮﮐﺰیﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻠﻮارﺑﻌﺜﺖﮐﻮﭼﻪ ﻋﺴﮕﺮی

 

ﺷﻘﺎﯾﻖ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

۴۴۸۶۳۸۲۹ ﺟﻨﺖ آﺑﺎد ﺷﻤﺎﯿﺎﺑن اﻧﺼﺎرای اراﻟی ﺷﻤﺎره۱ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
-۴۴۴۶۰۲۶۳

۴۴۴۶۰۲۶۲

 

۳۵ﻣﺘﺮی ﮔﻠﺴﺘﺎنﺑﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ۱۶ ﻣﺘﺮی دوم ﺷﻤﺎﻟﯽﭘﻼک -۱۹۷ﻃﺒﻘﻪ ۳

 

ﺷﻤﺎره۲ ﺷﻘﺎﯾﻖ

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

۴۴۸۳۹۰۵۰

 

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻤﻮن ﺑﻮﻟﯿﻮارﺧﯿﺎﺑﺎن اﻗﺒﺎل ﭘﻮرﻧﺒﺶ ﮐﻮﻫﺴﺎر ﯾﮑﻢ ﻣﺮﮐﺰیﭘﻼک۸

 

ﭘﻮﻧﮏ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

۴۴۸۰۳۶۳۶ ﭼﻬﺎردﯾﻮاریاﺑﺘﺪای ﺷﻬﺮک ﻧﻔﺖﺟﻨﺐ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻻدن ﻃﻼﯾﯽﭘﻼکواﺣﺪ۲ ﺷﻤﺎره ۱ ﭘﻮﻧﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
۴۴۸۳۹۳۵۹ ﯿان داﮕﺎه ﺧﯿﺎن داﻧﺸهﯿﺎن ﺣﯿﺪﭼﻪ ﯿیک۱ ﺷﻤﺎره ۲ ﭘﻮﻧﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۴۴۸۵۶۸۱۰

اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺮدار ﺟﻨﮕﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﻨﺞ ﺗﻦﺧﯿﺎﺑﺎن ۳۵ﻣﺘﺮی ﻗﺪسﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی

رو ﺑﻪ روی ﻣﯿﺪان ﺗﺮه ﺑﺎر ﮔﻠﻬﺎﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﺻﺎدﭘﻼک ۱۳

 

ﺷﻤﺎره ۳ ﭘﻮﻧﮏ

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

۴۴۶۹۹۰۳۶

 

اﮐﺒﺎﺗﺎنﻓﺎزﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻔﯿﺴﯽﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎرﯾﮑﺎﻧﯽﭘﻼک۱۵

 

اﮐﺒﺎﺗﺎن دو

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

 

۴۶۰۴۹۸۳۱

 

ﺟﻨﺖ آﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽﻻﻟﻪ ﻏﺮﺑﯽ)ﮐﺒﯿﺮزاده-(ﻧﺒﺶ ﮔﻠﺴﺘﺎن=ﭘﻼک-۱۱ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻬﯿﻞ

 

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

۴۴۴۸۵۷۳۰ ﺟﻨﺖ آﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻟﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﭘﻼک ۱۰۵ ﺷﻤﺎره ۱ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۴۴۱۷۴۴۱۵

ﺳﺘﺎری ﺟﻨﻮب ﺑﻠﻮار ﻓﺮدوس ﻏﺮبﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽﮐﻮﭼﻪ رﺿﺎﯾﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﻤﺮ

ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ

 

ﺷﻤﺎره۲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

۴۴۰۴۵۵۴۷ آﯾﺖ اﻟﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن راﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ وﮔﻠﺴﺘﺎنﭘﻼک -۲۵۸واﺣﺪ۲۲ ﺷﻤﺎره۱ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
۴۴۲۳۰۵۶۰ ﻣﺮزدارانﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﻫﯿﺪﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽﭘﻼک۲ ﺷﻤﺎره ۱ ﺻﺎدﻗﯿﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

 

 

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺎم واﺣﺪ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 

۸۸۹۹۵۰۷۳

ﺑﻠﻮارﮐﺸﺎورزﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺠﺎبﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺪای ﺳﺎزﻣﺎن آبروﺑﻪ روی ﺳﺎزﻣﺎن

آب

 

ﻓﺎﺿﻞ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۶

۶۶۹۱۳۱۹۰ ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼبﺧﯿﺎﺑﺎن آزادیﻧﺒﺶ وﻟﯿﻌﺼﺮﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﻤﺠﯿﺪی ﺷﻤﺎره۲ ﻓﺎﺿﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۶۶۹۰۰۵۰۱

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﺎﻟﺰاده ﺷﻤﺎﻟﯽﺑﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ وﻧﺼﺮتروﺑﻪ روی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻃﻮﺳﯽ

ﭘﻼک-۲۴۱ﻃﺒﻘﻪ ۱ ﺷﻤﺎﻟﯽ

 

ﺷﻤﺎره ۳ ﻓﺎﺿﻞ

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

۸۸۶۱۳۵۵۱

ﻣﯿﺪان ﺟﻬﺎن آراﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎﺧﯿﺎﺑﺎن -۲۳ وﻓﺎﮐﯿﺶ ﺗﻮﺣﯿﺪیﭘﻼک

ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ

 

ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎدات

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

 

۸۸۷۱۹۰۰۳

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺎﻟﺪ اﺳﻼﻣﺒﻮﻟﯽ)وزرا-(رو ﺑﻪ روی ﺳﯿﻨﻤﺎ آزادی

ﭘﻼک۱۶

 

ﻣﻘﯿﻤﯿﺎن

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

 

۸۸۹۲۵۷۵۵

ﻣﯿﺪان ﻓﺮدوﺳﯽﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺠﺎت اﻟﻬﯽﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪﺑﺎﻻی آژاﻧﺲ

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲﭘﻼک ۷۲

 

وﺻﺎل

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

 

۸۸۰۲۶۷۸۸

اﺗﻮﺑﺎن ﺣﮑﯿﻢ ﺷﺮقﺧﺮوﺟﯽ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮﺷﻤﺎﻟﯽﺑﻠﻮارآزادﮔﺎنﺑﯿﻦ ۲۵و

۲۶ ﻏﺮﺑﯽ

 

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی

 

 

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺎم واﺣﺪ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 

۶۶۰۶۴۶۱۳

 

ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻠﻮار اﺳﺘﺎد ﻣﻌﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ دﺳﺘﻐﯿﺐ

 

واﻟﻔﺠﺮ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹

۶۶۰۰۱۰۴۹ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻌﯿﻦ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺷﻤﺲ )ﺷﻤﺎره ۱ واﻟﻔﺠﺮ( ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
۶۶۰۴۱۹۹۸ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﮐﻮﭼﻪ ﺗﺎﺟﯿﮏ ﭘﻼک۱۰۲ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻫﻮﺷﯿﺎر )ﺷﻤﺎره ۲ واﻟﻔﺠﺮ( ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۶۶۰۹۷۹۳۸

ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم و ۲۱ ﻣﺘﺮی ﺟﯽ ، ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ اﻣﯿﺮ

ﻗﺎﺳﻤﯽ ﭘﻼک ۲۱

 

ﺣﺎﺷﯿﻪ )ﺷﻤﺎره ۲ واﻟﻔﺠﺮ(

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

۶۶۶۹۱۲۲۰-۶۶۶۹۸۳۸۴

 

خ ﻗﺰوﯾﻦ خ۱۶ﻣﺘﺮی اﻣﯿﺮی خ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ

 

ﺗﻘﯽ ﻧﯿﺎ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ

۶۶۶۲۸۹۶۸ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺟﻨﺐ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﭘﻼک ۲۰۵ﺟﻨﺐ داروﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﺛﺮ )ﺷﻤﺎره ۱ ﺗﻘﯽ ﻧﯿﺎ( ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۶۶۶۹۵۹۱۴

 

ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ ﭘﻼک ۶۹

ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮوﺟﯽ ﻓﺮد )ﺷﻤﺎره

۲ ﺗﻘﯽ ﻧﯿﺎ(

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

۶۶۶۱۸۸۶۵

ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻔﺮش ﺷﻬﺪای ﺗﻔﺮش )ﺷﻤﺎره ۱

ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ(

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

۶۶۲۸۶۴۸۸

 

خ ﺳﯽ ﻣﺘﺮی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻣﻬﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری ﭘﺎرﺳﻪ

ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ )ﺷﻤﺎره ۲

ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ(

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

 

 

 

 

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺎم واﺣﺪ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 

۶۶۸۰۱۶۱۶

 

ﺑﻠﻮار ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد ﻣﯿﺪان اﻟﻐﺪﯾﺮ خ زﻧﺪﯾﻪ

 

ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸

۶۶۷۸۹۱۳۸ ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺮ ﻫﺎﺷﻢ ، خ ﻋﺮب اﺣﻤﺪی پ ۱۶ ﺣﺎﺷﯿﻪ)ﺷﻤﺎره۲ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد( ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۶۶۲۶۸۴۵۷

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ روﺑﻪ روی ﻣﺪرﺳﻪ

ﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ ﭘﻼگ ۳۶۱

 

ﺳﯿﻨﺎ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ

۶۶۲۷۲۷۳۳ خ ﺧﻠﯿﺞ خ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺳﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻮروز آﺑﺎد ﻧﻮروزآﺑﺎد )ﺷﻤﺎره۱ﺳﯿﻨﺎ ( ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
۶۶۲۵۵۸۱۰ ﺟﺎده ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺮج ﺧﻠﯿﺞ خ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺷﺮﻗﯽ خ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﭘﻼک ۱۸ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ﺷﻤﺎره۲ﺳﯿﻨﺎ ( ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
۶۶۲۵۸۱۵۶۹ خ آﯾﺖ ا ﺳﻌﯿﺪیخ ﺧﻠﯿﺞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ)ﺷﻤﺎره۳ﺳﯿﻨﺎ ( ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۵۵۸۲۳۰۵۵

 

ﺟﺎده ﺳﺎوه ﻧﻌﻤﺖ آﺑﺎد ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ

 

ﻧﻌﻤﺖ آﺑﺎد

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ

۶۶۲۲۳۵۸۰ ﺷﻬﺮک وﻟﯿﻌﺼﺮﻣﯿﺪان زاﻫﺪیﺳﺠﺎدی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻮی ﻏﯿﺎﺛﻮﻧﺪﭘﻼک ۱۸ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ)ﺷﻤﺎره۱ﻧﻌﻤﺖ آﺑﺎد ( ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
۶۶۲۹۰۶۱۶ ﺷﻬﺮک وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﯿﺪان اﯾﺜﺎرﮔﺮان خ ﭘﮋوﻫﻨﺪه پ ۱۵۸ ﻣﺎﻫﺎن)ﺷﻤﺎره۲ﻧﻌﻤﺖ آﺑﺎد ( ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۶۶۲۸۸۴۰۹

 

۴۵ﻣﺘﺮی زرﻧﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺨﺘﯽ ، ﭼﻬﺎرراه ﺗﺨﺘﯽ ﭘﻼک ۳۰۵

 

ﺧﻠﯿﺞ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ

۶۶۲۲۳۰۷۲ ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﻓﺎن ، ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯿﻼن ۲۸ ﭘﻼک ۲۳ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ)ﺷﻤﺎره۱ﺧﻠﯿﺞ ( ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
۶-۶۶۲۴۲۷۱۰ ﺷﻬﺮک وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﭙﯿﺪه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺒﺘﯽ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻏﯿﺎﺛﯽ)ﺷﻤﺎره۲ﺧﻠﯿﺞ ( ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
۶۵۸۳۱۳۰۱ ۴۵ﻣﺘﺮﯾﺰرﻧﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮادارن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻟﺸﮕﺮی ﭘﻼک ۱ ﻓﺮدوس ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ

۶۶۱۴۷۲۶۳ ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد اﻟﻐﺪﯾﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮک اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﻪ ۶ )ﻗﻤﻮﺷﯽ ( ﭘﻼک ۳۵ اﺳﺮا )ﺷﻤﺎره۲ﻓﺮدوس ( ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۶۶۲۲۴۶۶۸

 

ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ خ رﺿﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ

 

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ

 

 

 

 

 

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺎم واﺣﺪ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 

۶۶۱۳۵۴۸۷

 

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺣﻤﺪﺣﺴﯿﻨﯽ ، خ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا، خ ﻣﺴﻠﻤﯽ )ﺟﻼﻟﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ( ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﻟﺸﻨﯽ

ﻣﺤﺐ ﻋﻠﯽ )ﺷﻤﺎره ۱

وﻟﯿﻌﺼﺮ(

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

 

 

 

 

 

 

۱۸

 

۶۶۲۱۳۷۲۶

 

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻼﻟﯽ ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻗﺎﯾﯽ

ﻣﺤﺴﻨﯿﻦ )ﺷﻤﺎره ۲

وﻟﯿﻌﺼﺮ(

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

۶۶۲۲۷۲۳۵

ﺷﻬﺮک وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯿﻼن ۲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯿﻼد ﻗﺎﺋﻢ ط

۵

 

ﻣﻬﺮﮔﺎن )ﺷﻤﺎره ۳ وﻟﯿﻌﺼﺮ(

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

۶۶۸۰۴۴۲۶ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺪان ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه خ۱۷ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۵ﻣﺘﺮی ﺳﻮم ۱۷ ﺷﻬﺮﯾﻮر)ﺷﻤﺎره ۱ ﺷﺎد

آﺑﺎد(

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۶۶۷۸۹۴۴۶

 

ﺧﯿﺎﺑﺎن ۱۷ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﭘﺸﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه

اﻣﺎم رﺿﺎ )ﺷﻤﺎره ۲ ﺷﺎد

آﺑﺎد(

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

۶۶۷۸۹۴۴۶ ﺷﺎدآﺑﺎد، ﻣﯿﺪان ﺷﺎد آﺑﺎد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺴﻮاری ، ﮐﻮﭼﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﻼک ۱۴۰ ﺣﺎﺷﯿﻪ )ﺷﻤﺎره ۳ ﺷﺎد آﺑﺎد( ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

 

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺎم واﺣﺪ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 

۴۴۵۰۷۷۹۷

 

ﺑﻠﻮار ﮔﻠﻬﺎ ﺑﻠﻮار ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﺳﺘﻐﯿﺐ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻬﺮانﺳﺮ

 

ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۱

 

۴۴۵۳۴۸۶۷

ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﯾﮑﻢ ﺷﺮﻗﯽ ﭘﻼک

۲۴

 

ﻓﺎراﺑﯽ)ﺷﻤﺎره۱ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ (

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

۴۴۵۸۱۴۸۹

ﭼﻬﺎر راه ﺻﺪف ﺑﻠﻮار ﺷﺎﻫﺪ ) ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺷﺮﻗﯽ( ﭘﻼک ۲۸۶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اوراﻧﻮس

ﻃﺒﻘﻪ ۴ واﺣﺪ ۸

 

رازی)ﺷﻤﺎره ۲ ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ (

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

۴۴۵۱۷۲۱۳ ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ ﺷﺮﻗﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻞ ﻫﺎ ک ۴۷ ﺷﺮﻗﯽ پ ۱۲ ﻧﻮر )ﺷﻤﺎره ۳ ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ ( ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۴۴۵۶۷۰۷۰ – ۴۴۵۲۵۳۳۶

 

ﺷﻬﺮک آزادی روﺑﺮوی ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ

 

آزادی

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ

 

۴۴۵۸۲۴۹۶

 

ﺷﻬﺮک آزادی ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

ﭘﺮواز )ﺷﻤﺎره ۱ ﺷﻬﺮک

آزادی (

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

۴۴۹۸۱۸۸۰ -۴۴۹۸۱۵۷۰

 

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۱۹ ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﺒﻊ آب ﯾﺎ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﯾﺰدی

 

وردآورد

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ

۴۴۱۸۴۴۰۸ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ۱۵ ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج ﺷﻬﺮک وﯾﻼ ﺟﻮاداﻻﺋﻤﻪ)ﺷﻤﺎره ۱

وردآورد (

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۴۴۵۳۷۱۴۹

ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ ﺑﻠﻮار ﮔﻠﻬﺎ ، ﺑﻠﻮار ﯾﺎس ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻮﭼﻪ ۵۵ ﭘﻼک

۱۰

 

ﺷﻬﺮک ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ

 

 

 

 

 

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺎم واﺣﺪ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 

۴۴۵۴۷۵۷۷

 

ﺷﻬﺮک درﯾﺎ خ. ﺻﺪف ﮐﻮﭼﻪ ۱۲ ﭘﻼک ۱۲

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ ) ش

۱ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ(درﯾﺎ

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

 

۲۱

 

۴۴۵۰۱۱۹۷

ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ ﺷﻬﺮک اﺳﺘﻘﻼل ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﯿﺪی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﻪ

ﻓﺪاﮐﺎری ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﻼک ۵

اﺳﺘﻘﻼل )ﺷﻤﺎره ۱

ﺷﻬﺮک داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

 

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺎم واﺣﺪ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 

۴۴۷۵۹۰۰۰

 

ﺑﻠﻮار دﻫﮑﺪه اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻠﻮار ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ و ﺳﯿﻨﻤﺎ

 

اﻟﻤﭙﯿﮏ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۲

۴۴۷۴۳۰۸۲ اﻧﺘﻬﺎی اﺗﻮﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪﺧﺮازی ﻣﺤﻠﻪ آﺑﺸﺎر ﺗﻬﺮان ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن رﻫﯽ ﻣﻌﯿﺮی

ﺑﺮج ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ

رﯾﺤﺎن ﺳﻼﻣﺖ )ﺷﻤﺎره

۱ اﻟﻤﭙﯿﮏ (

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۴۶۰۸۱۶۸۶

 

اﺗﻮﺑﺎن ﺧﺮازی ﺷﻬﺮک ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻢ ﮐﻒ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ

ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮی )ﺷﻤﺎره ۲

اﻟﻤﭙﯿﮏ (

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

۴۴۷۴۷۰۴۶

ﺷﻬﺮک ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻠﻮار ﻫﺎﺷﻢ زاده خ ﻗﺎﺋﻢ دوازده ﻏﺮﺑﯽ پ۸ ۷  

راه آﻫﻦ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ

۴۴۷۲۴۸۱۷ ﺷﻬﺮک راه آﻫﻦ خ ﮔﻠﻔﺎمﻧﺒﺶ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺨﺘﯽ )ﺷﻤﺎره ۱ راه آﻫﻦ ( ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
 

۴۴۷۳۳۹۳۴

ﺷﻬﺮک ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯿﺪان ﺳﺎﺣﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﺣﻞ ۳ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﻔﺮﭘﻮر )ﺷﻤﺎره ۲

راه آﻫﻦ (

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

۴۴۷۲۶۶۳۰

 

ﻣﯿﺪان اﻟﻤﭙﯿﮏ ، ﺧﯿﺎﺑﺎن زﯾﺒﺎ دﺷﺖ ﻣﯿﺪان ﻻﻟﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻠﯿﺰاده ﭘﻼک ۵۵

 

ﺷﻬﺮک ﭼﺸﻤﻪ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ

۴۴۱۱۶۱۱۷ ﺑﻠﻮار دﻫﮑﺪه .خ. ۲۷ ﭘﻼک۲۰واﺣﺪ۲ ﺻﺪرا )ﺷﻤﺎره ۱ ﺷﻬﺮک

ﭼﺸﻤﻪ (

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
۴۴۹۸۹۶۶۱ ﺷﻬﺮک داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ خ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺳﺮای ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮک داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ

 

۴۴۷۸۰۱۲۶

 

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۱۴ اﺗﻮﺑﺎن ﮐﺮج ﺷﻬﺮک ﭘﯿﮑﺎﻧﺸﻬﺮ

ﭘﯿﮑﺎﻧﺸﻬﺮ )ﺷﻤﺎره ۱

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ(

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

 

 

 

 

 

 

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺎم واﺣﺪ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 

ﻧﺪارد

 

اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺎده ﺳﻮﻟﻘﺎن اﻣﺎﻣﺰاده داود

 

اﻣﺎم زاده داوود

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روﺳﺘﺎﯾﯽ

 

۴۴۳۹۳۲۴۴-۴۴۳۹۴۱۷۷

 

ﺟﺎده ﺳﻮﻟﻘﺎن ده ﺳﻮﻟﻘﺎن روﺑﺮوی ﭘﺎﯾﮕﺎه اورژاﻧﺲ

 

ﺳﻮﻟﻘﺎن

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ

۴۴۳۹۷۳۱۹ ﺳﻮﻟﻘﺎن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۴۰ ﺟﺎده اﻣﺎﻣﺰاده داود رﻧﺪان ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
۴۴۳۹۱۲۸۷ ﺳﻮﻟﻘﺎن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۳۰ ﺟﺎده اﻣﺎﻣﺰاده داود ﺳﻨﮕﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
۴۴۳۹۷۳۱۹ ﺳﻮﻟﻘﺎن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۴۵ ﺟﺎده اﻣﺎﻣﺰاده داود ﮐﯿﮕﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
۴۴۳۹۰۲۲۳ ﺳﻮﻟﻘﺎن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۳۲ ﺟﺎده اﻣﺎﻣﺰاده داود ﮐﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
۴۴۳۹۳۲۴۴ ﺟﺎده ﺳﻮﻟﻘﺎن ده ﺳﻮﻟﻘﺎن روﺑﺮوی ﭘﺎﯾﮕﺎه اورژاﻧﺲ ﺳﻮﻟﻘﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 

۶۶۱۵۹۱۱۵

ﺳﺘﺎرﺧﺎنﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺒﻮدیﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧﺼﺮتروﺑﺮوی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺳﺮای ﺗﯿﻔﺎﻧﯽ

۲۴۶ ﭘﻼک

 

ﺷﻤﺎره ۱ ﺗﻮﺣﯿﺪ

 

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

 

۴۴۹۷۰۰۸۶

ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺮک داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۱۵ ﺧﯿﺎﺑﺎن

داروﭘﺨﺶ

 

وردﯾﺞ

 

ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

 

1 دیدگاه برای “نشانی و شماره تماس پایگاه های ثبت نام واکسن برای افراد واجد شرایط در تهران

  1. مهدی گفته:

    هیچکدام پاسخگوی تلفن خود نیستند
    در این شرایط کرونایی باید حضوری مراجعه کرد.
    متاسفانه توی ساده ترین موارد بهداشتی هم عقب افتاده هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *