بایگانی برچسب: پپتید C

C-Peptide یا پپتید C چیست ؟(پپتید متصل به انسولین ، پپتید C انسولین)

c_peptide_test

C-Peptide یا پپتید C چیست ؟ پپتید C پروتئینی است که زنجیره آلفا و بتای انسولین را به یکدیگر متصل می نماید. زنجیره های پروانسولین در سلول های بتای جزایر لانگرهانس لوزالمعده طی تبدیل پروانسولین به انسولین و پپتید C ، از یکدیگر جدا می شوند. C-Peptide یا پپتید C برای ارزیابی چه بیماری استفاده […]