بایگانی برچسب: Hb Electrophoresis

الکتروفورز هموگلوبین، Hb Electrophoresis

Hgb Electrophoresis

الکتروفورز هموگلوبین چه کاربردی دارد؟ الکتروفورز هموگلوبین آزمایشی به منظور شناسایی و اندازه گیری کمی هموگلوبین Hb غیر طبیعی (هموگلوبینوپاتی ها ) است. با الکتروفورز هموگلوبین چه بیماری هایی تشخیص داده می شود؟ این آزمایش برای تشخیص کم خونی سلول داسی ، تالاسمی و سایر هموگلوبینوپاتی ها استفاده می شود. انواع هموگلوبین ها : تاکنون […]