بایگانی برچسب: HCT

هماتوکریت (HCT)چیست ؟ تعاریف و علل افزایش و کاهش آن

هماتوکریت یا HCT

تعریف هماتوکریت (HCT) : هماتوکریت یا HCT  عبارت است از اندازه گیری درصدی از حجم کل خون که توسط گلبول های قرمز اشغال شده است. پس از سانتریفیوژ خون ارتفاع ستون گلبولهای قرمز اندازه گیری می شود و با ارتفاع کل ستون خون مقایسه می گردد ، نسبت ارتفاع ستون RBC به  ستون کل خون در […]