بایگانی برچسب: TIBC

TIBC ( ظرفیت کل اتصال به آهن ) چگونه آزمایشی است ؟

TIBC test

آزمایش TIBC ( ظرفیت کل اتصال به آهن ) چیست ؟ تست TIBC برای اندازه گیری کلیه پروتئین های موجود جهت اتصال به آهن متحرک (در خون) است. بیشترین مقدار پروتئین های متصل شونده به آهن را ترانسفرین تشکیل می دهد. بنابراین این تست ملاک سنجش دقیق و غیر مستقیم ترانسفرین است. TIBC شامل فریتین نمی […]