بایگانی برچسب: WBC

لام خون،مورفولوژی گلبول قرمز(RBC)،شمارش افتراقی گلبول سفید(WBC)

pbs

لام خون،مورفولوژی گلبول قرمز(RBC)،شمارش افتراقی گلبول سفید(WBC) یافته های طبیعی گسترده خون یا اسمیر (RBC , WBC , PLT) تعدادگلبول های قرمز خون (RBCs) ، گلبول های سفید خون (WBCs) و پلاکت ها طبیعی باشد . اندازه ، شکل و رنگ گلبول های قرمز طبیعی باشد . شمارش افتراقی WBCs طبیعی باشد. کابرد بررسی گسترده […]