من می دانم که احتمالاً یک روز از این اتفاق خواهم مرد – می دانم. تا آن زمان، من به صحبت کردن ادامه خواهم داد. شاید اگر این مکالمات را ادامه دهیم، بتوانیم تعداد مرگ و میرها را کاهش دهیم.

به صداها و پیام های بدنتان گوش دهید و آنها را جدی بگیرید و در صورت نیاز هوم لب همراه شماست

جهت درخواست آزمایش در تهران وارد شوید :

آزمایش آنلاین