بایگانی برچسب: Main Menu

Na (سدیم) خون / شرح آزمایش سدیم (Na)/ علل افزایش و کاهش سدیم و عوارض آن

na

سدیم (Na) چیست ؟ سدیم (Na) کاتیون اصلی فضای خارج سلولی است و سطح سرمی آن در حدود ۱۴۰ mEq/L می باشد.غلظت سدیم درون سلولی تنها  ۵ mEq/L  است. بنابراین نمکهایسدیم عامل اصلی تعیین کننده اسمولالیته خارج سلولی می باشند. مقدار سدیم (Na) خون تابع چیست ؟ سدیم (Na) تابع تعادل میان سدیم مصرفی در رژیم غذایی […]