امید تصمیمی آگاهانه و فعال است که ناامیدی حرف آخر را نخواهد زد. من هر روز آن تصمیم را تایید می کنم. 

به اتفاقات کوچک اهمیت دهید، آنها اتفاقات بزرگ را رقم می زنند. هوم لب همیشه همراهتان است.